Handel ludźmi

Handel ludźmi jest czynem karalnym na podstawie §§ 232 i następnych Kodeksu Karnego (StGB). Za handel ludźmi w uważa się w Niemczech wyzyskiwanie osoby z wykorzystaniem jej sytuacji przymusowej lub jej bezradności uwarunkowanej pochodzeniem z innego kraju. Obejmuje on wyzyskiwanie seksualnie i wyzyskiwanie siły roboczej. W tych paragrafach młodzież uznawana jest za pełnoletnią dopiero z ukoŃczeniem 21-go roku życia. Oznacza to, że kobiety i mężczyźni poniżej 21-go roku życia, którzy wcześniej nie pracowali w branży seksu, nie mogą być zatrudniani w prostytucji, ani do niej skłaniani. Zatrudnienie osoby poniżej 21 lat lub oddanie jej do dyspozycji pomieszczeŃ może prowadzić do wdrożenia postępowania karnego o handel ludźmi.

Więcej informacji na temat handlu ludźmi znajduje się na stronach internetowych Kobry, koordynatora i centralnej poradni dla ofiar handlu ludźmi.

Kontakt można nawiązać im Netzwerk – sieci współpracy – pod hasłem regional.